Nepali Courses

Free

सजिलो किताबमा कोर्ष कसरी हाल्ने

1 Lesson
5 hours
Beginner

यो कोर्षमा सजिलो किताबको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यो …

What you'll learn
सजिलोकिताबमा कोर्ष हाल्न
अध्यापक बन्न र अध्यापकका फाइदाहरु प्राप्त गर्न
कोर्ष बिक्रि मार्फत कमाइ गर्न